Книги
VetCAD

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 1

Starosolski Wł.

2011 г.
    0 оценок

Николаевич

размещено: 13 Марта 2017
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 1Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, ISBN: 9788301168865, - 669st.; Polski
W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy „europejskie” (PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO) potraktowano jako podstawowe nie rezygnując z przedstawienia w pełni zaleceń dotychczasowych Norm Polskich (PN). Tekst zilustrowano wieloma zdjęciami ułatwiającymi przyswojenie fizycznego kształtu omawianych elementów i ich szczegółów – pokazującymi je w rzeczywistości.
Pierwsze dwa tomy obejmują obliczanie i konstruowanie najczęściej stosowanych elementów i konstrukcji żelbetowych, zarówno monolitycznych, jak i prefabrykowanych. Przedstawiono tu również praktyczne zasady prawidłowego stosowania wspomagania projektowania obliczeniami komputerowymi.
W pierwszym tomie podręcznika Autor podał ogólne podstawy projektowania i zbrojenia konstrukcji, stosowane akcesoria budowlane, zasady kotwienia i łączenia zbrojenia oraz omówiono projektowanie monolitycznych i prefabrykowanych stropów płytowi-belkowych. Specjalny rozdział poświęcił zabezpieczeniom konstrukcji żelbetowych przed działaniem pożaru. Do tomu dołączono zestaw tablic pomocnych przy obliczaniu elementów belkowych.
Jest to znakomity podręcznik dla studentów zarówno studiów inżynierskich, jak i magisterskich, a także niezastąpione źródło informacji i praktycznych wskazówek dla szerokiego grona inżynierów.
Включены рекомендации, содержащиеся в Еврокоде 2 и соответствующих стандартов. Стандарт "Европейский" (EN, ISO, BS-EN-ISO) обрабатывают в качестве основного без ущерба для обеспечения полной рекомендации предыдущих стандартов польских (PN). Текст иллюстрируется много картин облегчают усвоение физической формы этих элементов и их деталей - показывая их, на самом деле.
Первые два тома включают расчет и построение наиболее часто используемых элементов и железобетонных конструкций, как монолитных и сборных. Также представлены практические принципы надлежащего применения расчетов автоматизированного проектирования.
В первом томе учебника автор дал общую основу для проектирования и строительства арматуры, используемые принадлежности, принципы крепления и подключения арматуры и обсуждается проектирование монолитных и панельных плитных потолков, балки. Специальная глава посвящена гарантиям железобетонных конструкций от огня. Этот объем сопровождается набором таблиц для оказания помощи в расчете балочных элементов.
Это отличный учебник для студентов обоих инженерных изысканий и выпускников, а также незаменимым источником информации и практических советов для широкого круга инженеров.
djvu

31.25 МБ