Книги
VetCAD

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 2

Starosolski Wł.

2011 г.
    0 оценок

Николаевич

размещено: 13 Марта 2017
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 2Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, ISBN: 9788301168865, - 600st.; Polski
W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy "europejskie" (PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO) potraktowano jako podstawowe, nie rezygnując z przedstawienia w pełni zaleceń dotychczasowych Norm Polskich (PN). Tekst zilustrowano wieloma rysunkami i zdjęciami ułatwiającymi przyswojenie fizycznego kształtu omawianych elementów i ich szczegółów – pokazującymi je w rzeczywistości.
Obecne na rynku cztery tomy podręcznika obejmują obliczanie i konstruowanie najczęściej stosowanych elementów i konstrukcji żelbetowych, zarówno monolitycznych, jak i prefabrykowanych. Przedstawiono tu również praktyczne zasady prawidłowego stosowania wspomagania projektowania obliczeniami komputerowymi. W tomie II podręcznika autor omówił szeroko zasady obliczania i konstruowania stropów krzyżowo zbrojonych, płaskich płytowo-słupowych oraz stropów gęsto żebrowych, a także balkonów i logii oraz schodów. Zawiera on wiele nowych zdjęć i rysunków. Do tomu dołączono zestaw tablic pomocnych przy obliczaniu wszelkiego rodzaju płyt.
Znakomity podręcznik dla studentów zarówno studiów inżynierskich, jak i magisterskich, a także niezastąpione źródło informacji i praktycznych wskazówek dla szerokiego grona inżynierów.
В своих полных включены рекомендации, содержащиеся в Еврокоде 2 и соответствующих стандартов. Стандарт "Европейский" (EN, ISO, BS-EN-ISO) рассматривалась как основной, не давая представления в полном объеме рекомендации предыдущих стандартов польских (PN). Текст иллюстрируется многими рисунками и фотографиями, чтобы облегчить усвоение физической формы этих элементов и их деталей - показывая их, на самом деле. Присутствие на рынке четыре тома руководства включают в себя расчет и построение наиболее часто используемых элементов и железобетонных конструкций, как монолитных и сборных. Также представлены практические принципы надлежащего применения расчетов автоматизированного проектирования.
В томе II автор учебника рассматриваются общие принципы расчета и построения потолков кросс-армированные, плоская плита-полюсные и потолки толстые ребра, а также балконов, лоджия и лестницы. Этот объем сопровождается набором таблиц для оказания помощи при расчете всех видов дисков.
Отличный учебник для студентов обоих инженерных изысканий и выпускников, а также незаменимым источником информации и практических советов для широкого круга инженеров.
djvu

21.88 МБ